Information 1/2016

 

Fiskebäck i januari 2016

God fortsättning på det nya året!

Vi önskar alla medlemmar och boende i samfälligheten ett gott 2016. Några nya frågor vill vi informera och några som vi tidigare haft uppe vill vi påminna om på nytt.

Tänk efter innan Ni bygger!

Under senaste månaderna har flera byggfrågor tagits upp med styrelsen. Betydande ombyggnader planeras och det byggs ganska flitigt i området.

Styrelsen har inte någon kontroll över vilken byggnation som har bygglov. Styrelsen har inte heller någon rätt eller någon önskan att utöva denna tillsyn. Denna myndighetsutövning ankommer på stadsbyggnadskontoret.

Styrelsen ser med viss oro på att det sker ändring av områdets struktur. En del byggnation är inte till gagn för området då den i vissa fall kan inkräkta på öppenheten i de allmänna ytorna och i andra fall väsentligt ändra karaktären på vårt område.

Styrelsen har för närvarande förfrågningar på vårt bord där vi uppmanas att yttra oss. För styrelsen är detta svåra frågor att hantera och vi avser att ta upp hela problematiken på årsstämman för att få samfällighetens inställning.

Det är inte tillåtet att bygga på eller göra åtgärder på de ytor som är samfällighetens. Samfälligheten tvingas agera när det görs intrång på den mark som vi gemensamt förvaltar.

Bygg inte på egen mark så att grannar blir irriterade. Kontrollera med Byggnadsnämnden om det Ni planerar göra kräver bygglov. Se till att ha korrekta bygglov från myndigheten!

Belysning

Byte av ytterarmaturer har genomförts. Den typ armaturer som gäller i området finns till försäljning. Kontakta Stig Tolland eller Torgny Thim, kontaktuppgifter på hemsidan.

Julgranar

Lägg Din gran på de vanliga platserna närmast Norra och Södra Fiskebäcksvägen senast tisdag 19 januari. Då transporteras den bort av samfälligheten. Om Du vill ha kvar Din gran längre så måste Ni själva ta hand om den.

Kanske blir det vinter

Det blir säkert mer vinter och ytterligare snö i år. Därför vill vi påminna om snöskottningen. På hemsidan finns karta som visar var varje fastighet skall skotta. Tänk på att skotta så att ambulanser och andra fordon kan komma in i området.

 

Samfälligheten har avtal med entreprenör som skall skotta hela parkeringsplatserna. Du som parkerar Din bil framför garaget gör att varken Du eller dina grannar får sin parkering skottad!  På flera ställen innebär det också att vår entreprenör inte kommer fram till den gräs- eller planteringsyta som används som snöupplag. Samfälligheten får då betala för att få snön borttransporterad.

Det som gäller är alltså följande; ingen parkering framför garage eller i anslutning till gräs och planteringsytor under snöperioden. Tack!

Lastbilskörning i området

Gårdar och gångbanor är inte dimensionerade för lastbilar. I några fall har kantstenen blivit sönderkörd när lastbilar levererat varor.

När Du beställer hem varor så se till att dessa levereras på ett sätt som inte skadar våra vägar!

Betalda räntor

Man kan göra avdrag i sin deklaration för låneräntor som samfällighetsföreningen betalat. Lappar kommer att delas ut där det står hur mycket ränta det är för varje fastighet under 2015.

Arbetsdagar

Arbetsdagar planeras till lördag 23 april och lördag 22 oktober.

Skadedjur

Det finns råttor i området. Tänk på att fågelmatning, komposter och sophantering gärna drar till sig skadedjur.

Vi hoppas att alla har skadedjursbekämpning i sina hemförsäkringar. Anticimex rekommenderar att när man har problem med råttor även be grannarna kontakta sina försäkringsbolag så att bekämpning kan ske på flera olika ställen. I allmänhet är det ofta flera råttor!

 

  • Årsstämma 2016 blir måndag 25 april

 

Stämman äger rum måndag 25 april. Välkomna med motioner till stämman. De skall vara inlämnade till styrelsen senast i februari månad, gärna tidigare.

Hemsidan

Gå in på hemsidan och följ löpande information från styrelsen och andra aktuella frågor.

 

Hälsningar

FISKEBÄCKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING/ Styrelsen