Föreningsstämma

En föreningsstämma är en samfällighetsförenings högsta beslutande organ, som visar att föreningen präglas av demokrati och att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör föreningen. Medlemmarna i Fiskebäcks samfällighetsförening kallas till föreningsstämma en gång varje år. 

Stämman utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen av föreningen. Det finns en valberedning som innan årsstämman tar fram lämpliga kandidater till styrelsen.

Föreningsstämman är det enda mötet som en förening måste ha per år och vill man göra sin röst hörd så är det under det mötet det gäller. Vid stämman ges alltid tillfälle att komma med synpunkter och förslag. Det är också här man tar ställning till hela det kommande årets verksamhet.

Vad är en motion?

En motion är ett förslag om förändring från en eller flera medlemmar, eller från styrelsen. Motionerna röstar medlemmarna om på föreningsstämman. 

Det är inte helt enkelt att avgöra om det som lämnas in till styrelsen är en motion eller inte. Ibland kommer klagomål eller frågeställningar i form av en motion men för att det ska vara en korrekt motion ska den innehålla ett förslag till ett beslut som stämman kan fatta beslut om. 

För att undvika missförstånd och att vi får in otydliga motioner har vi tagit fram en mall som våra medlemmar kan utgå från när en motion ska skickas in.  

När ska en motion lämnas in?

I samfällighetsföreningens stadgar står det när en medlem senast ska lämna in sin motion för att den ska bli behandlad på kommande föreningsstämma. För Fiskebäcks samfällighetsförening behöver en motion senast lämnas in under februari månad. 

Styrelsen är skyldig att ta upp motioner som kommit in i tid till föreningsstämman, även om det till exempel är ett ärende som redan har avgjorts på en tidigare stämma. Om motionen lämnas in för sent är det fortfarande möjligt att ta med den på stämman om styrelsen anser att det är lämpligt.

Styrelsens arbete med motioner

Det är styrelsens uppgift att läsa och kommentera de motioner som har kommit in. Styrelsen bör också skriva ett förslag till beslut i de frågor som motionerna berör. 

I kallelsen till stämman ska motionerna samt styrelsens kommentarer och förslag tydligt anges, varje motion bifogas som en bilaga. Det är viktigt att medlemmarna i god tid får bilda sig en egen uppfattning i frågan.

Hur skriver jag en motion?

1. Skriv en rubrik som kortfattat och tydligt beskriver vad ärendet handlar om.

2. Skriv vad ärendet handlar om. Inled med att skriva en bakgrund till din motion, tex;

  • anledningen till att du skriver motionen
  • problemställningen
  • vilka fördelar som kan uppnås
  • konkreta exempel som gör det lättare att sätta sig in i motionen

3. Skriv eventuella frågor i motionen angående det du motionerar om, direkt riktad till styrelsen.

  • Frågorna ska vara enkelt uppställda i en punktlista.
  • Frågorna ska vara numrerade.
  • De ska tydligt visa att det är frågor.
  • Det ska tydligt framgå att du vill ha konkreta svar från styrelsen på dina frågor.

4. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
Ge alternativa förslag. Om det första förslaget avslås kanske du har ett alternativ som är nästan lika bra, som stämman kanske godkänner i stället. 

Fundera över vilka argument styrelsen kan tänkas använda för att motionen ska avslås. Förbered dig genom att redan i motionen täcka upp dessa argument med dina tungt vägande motargument. Lägg gärna in i motionen att om det finns några frågor så vill du gärna att styrelsen tar kontakt med dig.

5. Skicka in din motion till oss via hemsidan eller info@fiskebacksvagen.se alternativt lämna personligen över din motion i pappersform till styrelsen.