Boendeinformation

Affischering

Affischering på garagen är ej tillåten. De fastighetsägare som vill använda anslagstavlorna kan vända sig till sitt gårdsombud.

Belysning

Samfälligheten ansvarar för byte av lampor pa stolpbelysningarna inom området. Samfälligheten ansvarar för byte av lamporna i den ytterbelysning på respektive fastighet som är centralstyrd. Är även ansvarig för att belysningen fungerar. på respektive hus

Vid ev. elfel kontaktas gårdsombudet eller styrelsen.

Bil- och mopedåkning

Följande gäller, och har gällt, sedan området var nytt 1974.

  • Vägar inom området är avsedda för gång- och cykeltrafik. Mopedkörning får således inte förekomma.
  • Inkörning med bil på vägar inom området skall endast förekomma i samband med sjuktransport, vissa handikappsfordon samt då större och tunga inköp av varor gjort som rimligen inte kan bäras hela vägen från parkeringen.

Det gäller för samtliga boende i området att vara lojala och leva upp till dessa stadgar. Dessa stadgar är framtagna för att göra området trivsamt och säkert för både gamla och unga.

Beslutet är taget i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets Grundregler i vägtrafikkungörelsen (1972:603) 151 §:
“I fråga om enskild väg ankommer det på ägaren att avgöra, om trafik med motordrivna fordon eller visst eller vissa slag av sådana fordon får äga rum”.

Bygganmälan och bygglov

Byggnader, tomtmark och grönområden bör förvaltas så att förändringar ej negativt påverkar boendemiljön och områdets karaktär så som det var avsett från början.

Oavsett om åtgärden kräver lov eller inte skall en bygganmälan göras till byggnadsnämnden, minst tre veckor före byggstart enligt 9 kap., Plan- och bygglag (1987:10). Detta gäller när arbetet handlar om:

  • Uppföra eller bygga till en byggnad.
  • Uppföra/anordna eller väsentligt ändra en byggnads utseende.
  • Ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs.
  • Installera eller väsentligt ändra eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten och avlopp.
  • Vid ombyggnad av våtrumsdelar får inspektionsluckor för vatten och avlopp ej övertäckas eller inbyggas då det försvårar kontroll samt åtgärder vid läckage eller stopp i avlopp.
  • Ändra utsende på byggnaden genom att måla denna i annan kulör.
  • Byta fasadbeklädnad eller material på taket.
  • Ändra eller ta upp ett nytt fönster i fasaden.

De fastighetsägare som har fasad eller staket gränsande till annans tomt äger rätt till denna för att kunna utföra nödvändiga underhållsarbete.

Vid ommålning av den egna fasaden till ny kulör bör detta ske i samråd med grannfastighetens ägare. Styrelsen kan konstatera att färgsättningen på många fastigheter har förändrats från den ursprungliga kulören. Det är dock angeläget att i den gemensamma längan komma överens med sina grannar om samma färgskala.

Garage

Ur brandsäkerhetssynpunkt får inte annat än motorfordon med tillhörande reservtank med bensin förvaras i garaget. Undvik därför att använda garaget som extra förråd. Annan användning kan orsaka försäkringstvist vid en brand.

Det är inte tillåtet att ladda elbilar i de befintliga uttagen i garagen. Brandrisk!

Inom en snar framtid kommer det att finnas möjlighet att installera sin egen laddbox.

Garagen är samfällighetens. Underhåll av garage, som fläktar skall ske genom styrelsens försorg.

Gårdsombud

Samfälligheten är indelad i 11 gårdsombudsområden – 5 på södra och 6 på norra. Årsstämman utser gårdsombud på 1 år enligt rullande schema. Gårdsombudet är områdets kontakt med styrelsen. Är gårdsombudet oförmöget att vara gårdsombud skall detta meddelas styrelsen.

Gårdspeng

Varje område erhåller en gårdspeng med 100 kr/fastighet/år att användas till för området förbättrande åtgärder. Maximalt saldo i gårdskassan är 10.000 kronor.

Hängrännor och stuprör

Samfälligheten ansvarar för hängrännor och stuprör på tvåplansfastighetemas bägge sidor & dess förråd,  men endast på utsidan av enplansfastigheterna, inte hängrännor och stuprör som gränsar till atriumgården.

Rensning av hängrännor bör ske kontinuerligt, förslagsvis i samband med städdagarna.

Husdjur

Rastning av hundar skall ske utanför samfållighetens markområde.

Kattägare uppmanas att tillse att sandlådorna ej blir “kattlådor”.

Då området saknar “papperspellar” förväntar styrelsen att sådant avfall medtages till den egna fastighetens uppsamlingskärl.

Julgranar

Julgranar hopsamlas på resp. parkeringsplats och borttransporteras enl. styrelsens försorg. Styrelsen meddelar datum för via utskick.

Kabel-TV

Levaerantör är Com Hem, som också ger möjlighet till bredband och telefoni.

Motioner

Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast den sista februari.

Motortrafik inom området

Biltrafik på gångvägar inom området bör i möjligaste mån undvikas. De är inte dimensionerade för detta. Bil får ej bli stående utanför fastigheten efter ur-/ilastning.

För fordon med större axeltryck än 5 ton gäller absolut inkörningsförbud på entrégatorna. Detta på grund av att befintliga ledningar i gata kan tryckas sönder med dyrbara reparationer som följd.

Mopedåkning inom samfälligheten är ej tillåten.

Om Fiskebäcks samfällighet

Fiskebäcks Samfällighet består av 222 fastigheter med adresser Norra respektive Södra Fiskebäcksvägen.

Samfällighetsföreningen är bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Samfälligheten ansvarar för förvaltningen av garage, parkeringsplatser, gångvägar, va-ledningar m m.

Ansvar för förvaltningen har styrelsen som väljs av årsstämman som hålls under april månad. Styrelsen skall enligt styrelsens stadgar bestå av minst 5 ledamöter och 3 supplenater. Årsstamman skall utöver styrelseledamöter utse två revisorer och två revisorssuppleanter.

Parkeringsplatser

Det blir ofta trångt på våra parkeringsområden. Därför uppmanas boende att i första hand ställa in sina bilar i garagen.

Samfällighetsavgift

På årsstämman fattas beslut om utdebitering för innevarande år. Avgiften betalas kvartalsvis med betalningsdag sista februari, maj, augusti respektive sista november.

Vad ingår i avgiften?

El till garagen (Ej avsedd för laddning av elbilar). Belysning på gångar, gårdar. Skötsel av området (gräsklippning, snöröjning & övrigt). Vatten. Avtal med Com Hem. Försäkring för området.

Avtal med Primär fastighetsförvaltning avseende skötsel av föreningens ekonomi. Ersättning till styrelsen, vars uppgift är att tillvarata och förvalta föreningens tillgångar.

Sophämtning.

Skador

Skador eller brister på samfällighetens gemensamma egendom skall anmälas till respektive gårdsombud.

Snöskottning

Varje enskild fastighetsägare ansvarar för snöskottning och halkbekämpning utanför egen fastighet. Flis finns i grön låda vid varje parkeringsplats.

Fastighetsägare blir betalningsskyldig om halkolycka sker utanför den egna bostaden. Inom området finns bestämt vilka vägavsnitt som fastighetsägare respektive samfälligheten ansvarar för.

Vid snöfall ansvarar samfälligheten för skottning och flisning av parkeringsplatserna. Detta sker enligt avtal – då snödjupet överstiger 5 cm – och skall påbörjas senast 12 timmar efter det att detta snödjup uppnåtts.

Sopor

Sophantering sker enligt nuvarande komposteringssystem. Skrymmande föremål får fastighetsägaren själv forsla bort. Stora kartonger etc, som ej går ner i behållarna måste rivas sönder. Inget får läggas på marken vid sopstationerna.

Fastighetsägarna är skyldiga att tillse att avfallsrester ej blir liggande kvar på marken vid kompostbehållarna. Det uppstår annars ett sanitärt problem med skadedjur som kan vara smittbärare.

Stegar

Vid varje parkeringsplats (garagegavel) finns gemensamma stegar att låna för användning inom området. Dessa skall hängas tillbaka snarast möjligt efter slutfört arbete. De är låsta med hänglås till vilka elskåpsnyckeln passar.

Stegarna som sitter fast monterade på ena gaveln av varje tvåplanslänga, tillhör inte samfälligheten.

Städdag

Städning m m av gemensamma ytor sker tre gånger per år. En vårstädning som sker i april-maj och en höststädning i oktober-november. Bortforsling av ris och trädgårdsavfall ombesörjs för vår- och höststädning. Styrelsen meddelar aktuella dagar.

Återkommande uppgifter:

-Rensa alla gemensamma rabatter.

– Sanden vid sandlådor och lekplatser rensas från ogräs.

– Häckar, buskar och träd klipps så de inte växer ut över asfalten/gångvägar/trotttoarer samt skymmer sikten för bilister.

Utrensade träd och buskar samlas vid respektive parkeringsplatser och borttransporteras enligt samfällighetens försorg. OBS: endast komposterbart skräp! Bör ej läggas ut tidigare än 1 vecka före beslutat städdatum.

Allt annat skräp forslas bort av fastighetsägaren. Under städdagarna bör alla deltaga till den gemensamma trevnaden i området!

Du som inte kan eller orkar, t.ex. på grund av ålder eller sjukdom, kan i stället bjuda på fika. Det kommer att uppskattas!

Tak

Taken på fastigheterna tillhör fastigheten och skall underhållas av fastighetsägaren.

Träd och buskar

För träd och buskar på enskild tomtmark ansvarar fastighetsägaren.

Särskild uppmärksamhet bör riktas mot häckar och annat så att inget växer utanför den egna tomtgränsen eller förhindrar sikt, samt att trädgårdsrötter ej växer in under gångbanor och bryter upp asfalten.

Vattenförbrukning

Förbrukningen debiteras varje fastighet i samfällighetsavgiften med preliminärt uttag av 150 kubikmeter. Vattenmätaren i fastigheten avläses i samband med årsskiftet och reglering sker i första halvårets avgift.

Glöm inte att ”motionera” avstängningsvventilen för inkommande vatten ett par gånger per år.

Ägarbyte

Anmäl till styrelsen eller gårdsombudet att ägarbyte kommer att ske/har skett så att rätt namn finns i samfällighetens register.