Boendeinformation

Affischering

Affischering på garagen är inte tillåtet. 

Belysning

Samfälligheten ansvarar för byte av lampor på:

 • Stolpbelysningarna inom området. 
 • Belysning på samfällighetens gemensamma garage.
 • Den ytterbelysning på respektive fastighet som är centralstyrd. 

Samfälligheten är även ansvarig för att den centralstyrda belysningen fungerar på respektive hus. Vid eventuella elfel kontakta ditt gårdsombud eller styrelsen via vårt kontaktformulär.

Bil- och mopedåkning/Motortrafik

Följande förhållningsregler gäller:

 • Vägar inom området är avsedda för gång- och cykeltrafik. Mopedkörning får således inte förekomma.
 • Inkörning med bil på vägar inom området ska endast förekomma i samband med sjuktransport, vissa handikappsfordon samt då större och tunga inköp av varor gjorts som rimligen inte kan bäras hela vägen från parkeringen.

Våra gångvägar är inte dimensionerade för motortrafik. Bilar får ej bli stående utanför fastigheten efter av- och pålastning. Detta gäller även när du anlitar hantverkare. Se till att de parkerar sina bilar på våra gemensamma parkeringsplatser. Givetvis får de köra in på området för att lasta av och på diverse material men de kan tyvärr inte parkera inne på området. 

För fordon med större axeltryck än 5 ton gäller absolut inkörningsförbud på entrégatorna. Detta på grund av att befintliga ledningar i gata kan tryckas sönder med dyrbara reparationer som följd.

Det gäller för samtliga boende i området att vara lojala och leva upp till ovanstående. Förhållningsreglerna är framtagna för att göra området trivsamt och säkert för både samtliga boende, gammal som ung. Visa hänsyn till dina grannar!

Beslutet är taget i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets Grundregler i vägtrafikkungörelsen (1972:603) 151 §:

“I fråga om enskild väg ankommer det på ägaren att avgöra, om trafik med motordrivna fordon eller visst eller vissa slag av sådana fordon får äga rum”.

Bygganmälan och bygglov

Byggnader, tomtmark och grönområden bör förvaltas så att förändringar ej negativt påverkar boendemiljön och områdets karaktär så som det var avsett från början.

Oavsett om åtgärden kräver lov eller inte ska en bygganmälan göras till byggnadsnämnden, minst tre veckor före byggstart enligt 9 kap., Plan- och bygglag (2010:900). Detta gäller när arbetet handlar om:

 • Uppföra eller bygga till en byggnad.
 • Uppföra/anordna eller väsentligt ändra en byggnads utseende.
 • Ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs.
 • Installera eller väsentligt ändra eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten och avlopp.
 • Ändra eller ta upp ett nytt fönster i fasaden.

Vid ombyggnad av våtrumsdelar får inspektionsluckor för vatten och avlopp ej övertäckas eller inbyggas då det försvårar kontroll samt åtgärder vid läckage eller stopp i avlopp.

De fastighetsägare som har fasad eller staket gränsande till annans tomt äger rätt till denna för att kunna utföra nödvändiga underhållsarbete.

Vid ommålning av den egna fasaden till ny kulör bör detta ske i samråd med grannfastighetens ägare. Styrelsen kan konstatera att färgsättningen på många fastigheter har förändrats från den ursprungliga kulören. Det är dock angeläget att i den gemensamma längan komma överens med sina grannar om samma färgskala.

Facebookgrupp

Samfälligheten har en sluten facebookgrupp för medlemmarna. Gruppen är en informationskanal som i första hand ger samma uppdateringar som vår samfällighets hemsida och informationsblad som läggs i våra brevlådor. Gruppen är sluten och medlemmar måste godkännas av gruppens administratörer. Åldersgräns för att vara medlem i gruppen är 18 år.

Länk: https://www.facebook.com/groups/360175604576900/

Föreningsstämma

En föreningsstämma är en samfällighetsförenings högsta beslutande organ, som visar att föreningen präglas av demokrati och att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör föreningen. Medlemmarna i Fiskebäcks samfällighetsförening kallas till föreningsstämma en gång varje år. 

Stämman utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen av föreningen. Det finns en valberedning som innan årsstämman tar fram lämpliga kandidater till styrelsen.

Föreningsstämman är det enda mötet som en förening måste ha per år och vill man göra sin röst hörd så är det under det mötet det gäller. Vid stämman ges alltid tillfälle att komma med synpunkter och förslag. Det är också här man tar ställning till hela det kommande årets verksamhet.

Vi har samlat info om föreningsstämman och hur du gör för att skicka in en motion här.

Försäkring

Vid eventuell skada på egen fastighet ska fastighetsägaren alltid själv ta kontakt med sitt eget försäkringsbolag. 

Garage

Garagen ägs och underhålls av samfälligheten.

Ur en brandsäkerhetssynpunkt får inte annat än motorfordon med tillhörande reservtank med bensin förvaras i garaget. Undvik därför att använda garaget som extra förråd. Annan användning kan orsaka försäkringstvist vid en eventuell brand.

Det är inte tillåtet att ladda elbilar i de befintliga uttagen i garagen. Brandrisk! För att kunna ladda din elbil i garaget krävs en installation för egen laddbox. Kontakta styrelsen för mer information. 

Gårdsombud

Samfälligheten är indelad i 11 gårdsombudsområden – Fem st på Södra Fiskebäcksvägen och sex st på Norra Fiskebäcksvägen. Årsstämman utser gårdsombud på 1 år (1 år framåt med start från årsstämman) enligt rullande schema. Här är listan över aktuella gårdsombud.

Gårdsombudet är områdets kontakt med styrelsen. Är gårdsombudet oförmöget att vara gårdsombud ska detta meddelas styrelsen.

Gårdspeng

Varje gårdsombudsområde erhåller en gårdspeng med 100 kr/fastighet/år att användas till för området förbättrande åtgärder. Maximalt saldo i gårdskassan är 10 000 kronor.

Hängrännor och stuprör

Samfälligheten ansvarar för hängrännor och stuprör på tvåplansfastighetemas båda sidor och dess förråd. På enplansfastigheterna ansvarar endast samfälligheten för hängrännor och stuprör på utsidan av fastigheterna, alltså inte för hängrännor och stuprör som gränsar in till atriumgården.

Rensning av hängrännor bör ske kontinuerligt, förslagsvis i samband med städdagarna.

Husdjur

Rastning av hundar ska ske utanför samfällighetens markområde. Kattägare uppmanas att se till att sandlådorna ej blir “kattlådor”.

Då området saknar papperskorgar förväntas att sådant avfall medtages till den egna fastighetens uppsamlingskärl.

Julgranar

Julgranar samlas varje år  på respektive parkeringsplats och sedan ser styrelsen till att julgranarna transporteras bort. Styrelsen meddelar datum för när via utskick.

Medlemmar

Ägarna till de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen. Den som köper en fastighet med en sådan andel blir direkt medlem i föreningen. 

Motioner

Motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast den sista februari.

Om Fiskebäcks samfällighet

Fiskebäcks Samfällighet består av 222 fastigheter med adresser Norra respektive Södra Fiskebäcksvägen.

Samfällighetsföreningen är bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Samfälligheten ansvarar för förvaltningen av garage, parkeringsplatser, gångvägar, va-ledningar m m.

Ansvar för förvaltningen har styrelsen som väljs av årsstämman som hålls under april månad. Styrelsen ska enligt styrelsens stadgar bestå av minst fem ledamöter och tre suppleanter. Årsstämman ska utöver styrelseledamöter utse två revisorer och två revisorssuppleanter.

Parkeringsplatser

Det blir ofta trångt på våra parkeringsområden. Därför uppmanas boende att i första hand ställa in sina bilar i garagen.

Samfällighetsavgift

På årsstämman fattas beslut om utdebitering för innevarande år. Avgiften betalas kvartalsvis med betalningsdag sista februari, maj, augusti respektive sista november.

Vad ingår i avgiften?

 • El till garagen (för dig som har elbil tillkommer en kostnad utöver den som ingår i samfällighetsavgiften)
 • Belysning på gångar och gårdar
 • Skötsel av området (gräsklippning, snöröjning och övrigt)
 • Vatten och avlopp
 • Avtal med Tele2 (TV och bredband)
 • Försäkring för området
 • Avtal med Primär fastighetsförvaltning avseende skötsel av föreningens ekonomi
 • Ersättning till styrelsen, vars uppgift är att tillvarata och förvalta föreningens tillgångar
 • Sophämtning

Skador

Skador eller brister på samfällighetens gemensamma egendom ska anmälas till respektive gårdsombud.

Snöskottning

Varje enskild fastighetsägare ansvarar för snöskottning och halkbekämpning utanför sin egen fastighet. Grus finns i grön låda på varje parkering.

Om halkolycka inträffar utanför den egna bostaden blir fastighetsägaren betalningsskyldig. Inom området finns bestämt vilka vägavsnitt som fastighetsägare respektive samfälligheten ansvarar för.

Vid snöfall ansvarar samfälligheten för skottning och grusning av parkeringen. Detta sker enligt avtal – då snödjupet överstiger 5 cm – och ska påbörjas senast 12 timmar efter det att detta snödjup uppnåtts.

Sopor

Sophantering sker enligt nuvarande komposteringssystem. Skrymmande föremål får fastighetsägaren själv forsla bort. Stora kartonger etc, som ej går ner i behållarna måste rivas sönder. Inget får läggas på marken vid sopstationerna.

Fastighetsägarna är skyldiga att tillse att avfallsrester ej blir liggande kvar på marken vid kompostbehållarna. När detta inte efterföljs uppstår ett sanitärt problem med skadedjur som kan vara smittbärare.

Stegar

Vid varje parkering (garagegavel) finns gemensamma stegar att låna för användning inom området. Dessa ska hängas tillbaka snarast möjligt efter slutfört arbete. De är låsta med hänglås till vilka elskåpsnyckeln passar.

Stegarna som sitter fastmonterade på ena gaveln av varje tvåplanslänga tillhör inte samfälligheten.

Städdag

Städning mm av gemensamma ytor sker två gånger per år. En vårstädning som sker i april/maj och en höststädning i oktober/november. Bortforsling av ris och trädgårdsavfall ombesörjs för vår- och höststädning. Styrelsen meddelar aktuella dagar.

Återkommande uppgifter:

 • Rensa alla gemensamma rabatter.
 • Sanden i sandlådor och lekplatser rensas från ogräs.
 • Häckar, buskar och träd klipps så de inte växer ut över asfalten/gångvägar/trottoarer samt skymmer sikten för bilister.
 • Utrensade träd och buskar samlas vid respektive parkeringsplatser och borttransporteras enligt samfällighetens försorg. OBS! Endast komposterbart skräp! Övrigt skräp forslas bort av fastighetsägaren. 

Under städdagarna bör alla delta och bidra till den gemensamma trevnaden i området! Du som inte kan eller orkar, t.ex. på grund av ålder eller sjukdom, kan i stället bjuda på fika. Det kommer att uppskattas.

Tak

Taken på fastigheterna tillhör fastigheten och ska underhållas av fastighetsägaren.

Träd och buskar

För träd och buskar på enskild tomtmark ansvarar fastighetsägaren.

Särskild uppmärksamhet bör riktas mot häckar och annat så att inget växer utanför den egna tomtgränsen eller förhindrar sikt, samt att trädgårdsrötter ej växer in under gångbanor och bryter upp asfalten.

TV & Bredband

Vår leverantör är Tele2, via dem har samfälligheten gruppavtal. Läs mer om vårt gruppavtal gällande bredband här.  Avtalet som gäller TV omfattar ett grundutbud (i dag Tele2 play grund) med följande kanaler:

Vattenförbrukning

Förbrukningen debiteras varje fastighet i samfällighetsavgiften a conto (delbetalning i förskott) med 2000 kr. Slutreglering av kostnaden av årets vattenförbrukning görs på avgiftsräkningen för kvartal 1 året efter.

Glöm inte att ”motionera” avstängningsvventilen för inkommande vatten ett par gånger per år.

Ägarbyte

Anmäl till styrelsen eller gårdsombudet att ägarbyte kommer att ske/har skett så att rätt namn finns i samfällighetens register.